สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู:19)(25/08/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลคูหาสวรรค์ (ดู:17)(21/08/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุง อปท.ตนแบบ ประจำปี 2557 (ดู:25)(18/08/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับ 3 โรงเรียน ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2556 (ดู:33)(07/08/2557)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู:44)(30/07/2557)