สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
จังหวัดพัทลุงขอเชิญเที่ยวงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2558 (ดู:50)(16/07/2558)
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ดู:85)(18/06/2558)
เทศบาลเมืองพัทลุง อบรมพัฒนาประสิทธิภาพ และการป้องกันอัคคีภัยให้กับกรรมการชุมชน (ดู:61)(17/06/2558)
เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู:183)(28/05/2558)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู:94)(21/05/2558)